Moja Rodzina Życia Przyczyna

Projekt polega na realizacji programu informacyjno-edukacyjnego ukierunkowanego na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z alkoholem.

 

Zakres tematyczny programu profilaktycznego i cyklu warsztatów obejmuje przede wszystkim profilaktykę

agresji/przemocy, profilaktykę uzależnień, profilaktykę zachowań ryzykownych oraz kształtowanie umiejętności życiowych i społecznych.

 

W ramach programu zaproponowano:

Cykl warsztatów psychoedukacyjnych  na temat przemocy, uzależnień, konfliktu, agresywnej komunikacji i radzenia sobie z lękiem i złością oraz źródłach pomocy;

 

Cykl warsztatów dotyczących profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów z

naciskiem na zapobieganie używania przemocy w stosunku do dzieci oraz osób najbliższych;

 

Prowadzenie punktu konsultacyjnego a w jego ramach konsultacji ze specjalistami (psychoterapeuta, specjalista do spraw przemocy w rodzinie, psycholog, psychiatra, mediator, coach ) – osobistych i telefonicznych.

 

Główne cele projektu to:

-Zbudowanie świadomości wśród grupy docelowej, dotyczącej źródeł i konsekwencji zachowań przemocowych oraz możliwości i sposobów na zmianę.

-Zapobieganie pojawieniu się i rozwojowi uzależnień od alkoholu oraz zmniejszenie negatywnych skutków społecznych, będących konsekwencją tych zjawisk wśród mieszkańców woj. mazowieckiego w szczególności powiatów sokołowskiego, węgrowskiego

Projekt realizowany  01.07.2017.do 31.10.2017

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

logoo

logo mazowsze4